Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Limpopo Travel A/S og Diana Jagtrejser er benævnt som bureauet i det efterfølgende:

Lov om pakkerejser

Alle rejsearrangementer er underlagt "Lov om pakkerejser", der bl.a. har til hensigt at yde udstrakt forbrugerbeskyttelse. Rejsebureauer skal kunne dokumentere, at de ved bestilling af en rejse og før depositum er betalt af kunden, har gjort denne opmærksom på alle tænkelige facetter omkring rejsen, herunder omkostninger, betingelser for ændringer m.m. Bureauet henviser i denne forbindelse til Bureauets prisliste, faktura, voucher, rejse-/deltagerbevis, praktiske informationer, forsikringsbeviser samt særskilt produktansvarsforsikring.

Afbestilling

Bureauets partnere kræver et depositum ved booking, det vil derfor ikke være muligt at tilbagebetale det indbetalte depositum ved en evt. afbestilling. Afbestilles rejsen mindre end 60 dage før afrejse, er hele rejsens pris forfalden til betaling. Det gælder også i tilfælde af, at kunden ikke har overholdt betalingsfristen af restbeløbet, som dermed burde være indbetalt. Dette gælder dog ikke i tilfælde af, at der mindre end 14 dage før afrejse indtræder krig, naturkatastrofer eller lignende situationer. I disse tilfælde vil hele det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Drejer det sig om afbestilling i forbindelse med sygdom eller lignende, er det en situation, som kunden kan forsikre sig mod. Læs afsnittet vedr. forsikring.

Afbrydelse af ophold

Såfremt kunden af den ene eller anden årsag ikke ønsker at gennemføre rejsen som booket, vil der ikke være nogen tilbagebetaling for manglende ydelser.

Ansvar

Bureauets ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i internationale konventioner, som gælder for de tjenesteydere, der af bureauet benyttes ved gennemførelse af den af kunden købte rejse. For international flytransport er det iht. Warszawa Konventionen. Erstatningsbeløbene er dog ret lave for personskade i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr. 100.000. Bureauet er medlem af Pakkerejseankenævnet og Rejsegarantifonden - reg.nr. 1462 – hvilket sikrer kunden fuld tilbagebetaling af indbetalte penge samt hjælp i forbindelse med hjemrejse i tilfælde af bureauets betalingsstandsning/ konkurs. Ethvert krav mod bureauet skal reguleres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol. Bureauets prisliste er gældende for 2017. Der er nøje angivet, i hvilken periode priserne er gældende. Kunden har pligt til at gøre sig bekendt med og efterleve oplysninger, som er nedfældet i alle udleverede publikationer og dokumenter, herunder Generelle Betingelser.

Bureauet gør opmærksom på, at der kan opstå uforudsete ændringer i lovgivning vedr. import eller eksport af trofæer. Skulle en ny lovgivning træde i kræft efter jagten har fundet sted - og dermed umuliggøre eksport/import af trofæer - vil der ikke kunne stilles krav mod bureauet.

Ansvar for trofæbehandling og –transport

Vi ved alle, at en trofæjagt først er 100% ovre, når trofæerne er ankommet hos jægeren. Desværre opstår der af og til problemer med fejl i trofæbehandling, konservatorarbejde og transport. For at løse sådanne problemer effektivt er det vigtigt, at man ved hvem der bærer ansvaret for hvad og ikke mindst hvad man kan gøre for at gardere sig bedst muligt. Det er meget vigtigt at du sætter dig ind i regler og ansvar for trofæbehandling inden du tager af sted på jagtrejse.

Begrænsninger i jagtrejsebureauets ansvar:

På langt størstedelen af vore trofæjagter bliver den første del af trofæbehandlingen - omfattende skinning, saltning og afkogning - udført straks i jagtområdet. Denne del af trofæbehandlingen er som oftest en del af jagtrejsearrangementet og ligger derfor indenfor vort ansvarsområde som jagtrejsebureau.

For så vidt angår hele den efterfølgende trofæbehandling, der omfatter trofætransporten fra jagtområdet og/eller det efterfølgende konservatorarbejde, er dette IKKE en del af jagtarrangementet og ligger derfor UDENFOR vort ansvarsområde som jagtrejsebureau.

Kun i de helt særlige tilfælde, hvor trofætransporten og/eller konservatorarbejdet ifølge den skriftlige bookingbekræftelse indgår i en særlig samlet pakke solgt af Limpopo Travel & Diana Jagtrejser er vi ansvarlige for denne del af processen. Vi sælger sådanne pakkeløsninger i Sydafrika og Namibia. Har du købt en pakkeløsning, der inkluderer trofætransport og/eller konservatorarbejde, vil det altid fremgå tydeligt af din bookingbekræftelse og af din faktura.

I alle andre tilfælde er trofætransporten og konservatorarbejdet således fuldt ud dit eget ansvar og din egen risiko.

Konservatorens ansvar

Så snart et trofæ overgår til et eksternt transportfirma eller konservator, ophører således vort ansvar som jagtrejsebureau. Ansvaret ligger nu hos transportfirmaet eller konservatoren, og risikoen er din egen. Sker der fejl hos transportfirmaet eller konservatoren - f.eks. i form af forbytning af horn, skind, fejl i garvningen, fejlmonteringer, bortkomst, transportskader etc. - så skal du selv løse problemerne direkte med det pågældende transportfirma eller konservatoren og således ikke gennem Limpopo Travel & Diana Jagtrejser. Dette gælder uanset om transportfirma / konservator måtte være blevet anbefalet til dig af jagtreviret eller Limpopo Travel & Diana Jagtrejser.

Dit ansvar og din risiko:

På de jagtrejser, hvor du selv vælger transportfirma og konservator ophører vort ansvar som jagtrejsebureau for dine trofæer, så snart trofæbehandlingen - omfattende skinning, saltning og afkogning - er tilendebragt i jagtområdet. Den aftale du laver med transportfirma, konservator eller andre eksterne leverandører er fuldt og helt dit eget ansvar og din egen risiko og har intet med os som jagtrejsebureau at gøre. Dette gælder, uanset om de pågældende firmaer ligger i jagtlandet, eller i dit hjemland, eller andre steder. Derfor er det også udelukkende dit eget ansvar og din egen risiko at løse evt. problemer som opstår i forbindelse med transport eller konservatorarbejde m.v. af dine trofæer.

Du kan selv gøre en del for at forebygge de mest almindelige problemer, ved bl.a. at tage følgende forholdsregler:

  • Vælg dine samarbejdspartnere - transportfirma og konservator - med omhu. Skaf dig gode referencer.
  • Vær med til selv at sikre en korrekt og klar mærkning af dine trofæer på jagtrejsedestinationen.
  • Tag gode nærbilleder af dine trofæer og send dem til din konservator straks, du er kommet hjem fra jagten sammen med en liste over, hvad det er han vil modtage og oplys ham om, hvem der er transportfirma.
  • Vær sikker på, at din konservator ved modtagelsen tjekker, at der står dit navn på alle trofæer.
  • Vær sikker på, at din konservator tjekker standarden af det modtagne med det samme og anmod din konservator om øjeblikkeligt at give dig besked om resultatet og om at gøre dig opmærksom på, hvis skind, horn eller kranier er beskadiget eller mangler.
  • Tegn en forsikring for transporten af dine trofæer, så evt. transportskader og evt. bortkomst er dækket.
  • Kommunikér løbende med konservator og transportfirma, så du ved hvor dine trofæer er i processen. Derved kan du løse mange af de småproblemer, der måtte opstå, undervejs.

Såfremt der under den indledende del af trofæbehandlingen, som vi bærer ansvaret for, opstår skader på trofæerne, er vi som bureau berettigede til at afhjælpe sådanne skader på en af følgende måder. Det er alene vor afgørelse, hvilken af følgende alternativer, der vælges:

Ødelagte skind kan om muligt erstattes med tilsvarende skind af samme trofæart og tilnærmelsesvis samme kvalitet leveret indenfor rimelig tid.
Skader på horn, gevirer, kranier, tænder og lignende kan udbedres ved, at vi betaler konservatorregningen for reparation af trofæet, således at skaden i al væsentlighed ikke længere er synlig.
Totalt ødelagte trofæer kan erstattes med tilbagebetaling af trofæafgiften. Vort erstatningsansvar kan aldrig overstige selve trofæafgiften uden tillæg for rejsens øvrige pris m.v., medmindre gældende internationale konventioner foreskriver en højere erstatning.

Betalingsmuligheder

Nordea Bank Danmark A/S
Centrumpladsen 8
DK-5700 Svendborg

DKK-KONTO
REG. NR. 2680
KONTO NR. 8474 909 663
SWIFT KODE: NDEADKKK
IBAN: DK 6120008474909663

NOK-KONTO
KONTO NR. 6021 07 16451
SWIFT KODE: NDEANOKK
IBAN: NO5360210716451

EUR-KONTO
REG. NR. 2680
KONTO NR. 5036 060 281
SWIFT KODE: NDEADKKK
IBAN DK 6920005036060281

USD-KONTO
KONTO NR. 5036 071 631
SWIFT KODE: NDEADKKK
IBAN: DK4220005036071631

Er fakturaen udstedt i USD skal betalingen overføres i USD og IKKE omregnes til danske kroner – dette er meget vigtigt. Hvis dette ikke sker, vil der blive foretaget en kursregulering. Når beløbet modtages i USD, vil det automatisk blive sendt videre til firmaets USD konto i Nordea, og ved betaling til den aktuelle partner, vil der ikke være omkostninger forbundet med evt. kursudsving.

Booking og betaling

Når rejsen bookes, skal depositum, 50% af rejsens pris, betales inden 10 dage - hvis andet ikke er aftalt. Tilmelding er bindende for kunde og rejsebureau, når depositum er betalt. Restbeløbet skal betales 60 dage før afrejse. Såfremt ovenstående betalingsfrist ikke overholdes, er bureauet i sin fulde ret til at annullere rejsen og beholde evt. indbetalt depositum. Fremsendes der en rykkerskrivelse fra bureauet, vil der blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 150. Der vil ligeledes blive beregnet rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

På hver faktura vil der bliver opkrævet et gebyr på kr. 35 pr. person, som dækker EU ansvarsforsikring. En forsikring som træder i kraft ved f.eks. snestorm, som kan forhindre den rejsende i at komme på jagt eller forårsager en forsinkelse.

Copyright

Bureauet gør opmærksom på, at der er copyright på samtlige billeder og tekster i kataloger o.a. Billederne er ikke nødvendigvis brugt under de enkelte partnere og/eller lande.

EU-våbenpas

Til rejser uden for EU kræves der ikke EU-våbenpas, medmindre kunden har et ophold i et EU-land på vej til destinationen. For rejser til EU-lande kræves EU-våbenpas.

Flybilletter

Er flybilletterne først udstedt, kan de ikke ændres eller annulleres. Bureauet gør opmærksom på, at det er kundens ansvar at oplyse det korrekte navn til bureauet. Det er meget vigtigt, at det er det samme navn, som der står skrevet i rejsepas og evt. visum. Er billetten udstedt med forkert navn, kan det i visse tilfælde koste en ny billet og i andre tilfælde et ændringsgebyr på ca. kr. 1.000. Disse regler kommer fra flyselskaberne. Udover deres gebyr for ændring af billetten opkræver bureauet et administrationsgebyr på kr. 500. Det er kundens ansvar, at billetter og andre rejse-dokumenter er udstedt med korrekt navn.

Flyrejsen

Kunden skal sikre, at der ved indtjekningsskrankerne i lufthavne bliver udleveret korrekte og nødvendige dokumenter til rejsens videre forløb (f.eks. boardingkort til alle strækninger). Kunden har også pligt til at holde sig orienteret om evt. ændringer i tidstabeller og skal ved oversøiske rejser sørge for at genbekræfte returrejsen senest 72 timer før afrejse. Dette gøres hos pågældende flyselskab eller hos bureauets agent på destinationen.

Jagtrejseforsikring

Bureauet har i samarbejde med Europæiske ERV Rejseforsikring, udviklet bureauets specielle jagtrejse-forsikring. Forsikringen indeholder såvel en afbestillings- som en rejseforsikring og er skræddersyet til jægere.

Med afbestillingsforsikringen er man dækket, hvis akut sygdom rammer dig, dine pårørende eller din rejseledsager før afrejsen. Men man er ligeledes dækket, hvis man afbestiller rejsen som følge af en mindre fysisk tilskadekomst, der vil ødelægge rejsens værdi for en jæger. I alle tilfælde vil bureauet udstede et tilgodebevis på det indbetalte beløb. Under selve rejsen dækker Bureauets jagtrejseforsikring mange væsentlige punkter, så som erstatningsrejse, sygeledsagelse, tilkaldelse, ansvar, bagage m.m. For flere detaljer, læs brochuren fra Europæiske ERV Rejseforsikring her. Hvis man under rejsen kommer ud for en akut situation, der vedrører rejseforsikringen, har Europæiskes vagtcentral døgnåbent på tlf. +45 70 10 90 30.

Den specielle afbestillingsforsikring på 4% af rejsens pris, som vi tilbyder i samarbejde med Europæiske ERV, udløser – i tilfælde af en forsikringsbetinget afbestilling – et tilgodebevis til en ny rejse med bureauet. Ønsker man i stedet at få pengene udbetalt, skal man tegne den normale afbestillingsforsikring på 6% af rejsens pris.

Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen eller senest ved betaling samtidig med depositum.

Rejseforsikring indeholder jagtansvar (udover den man har igennem sit jagttegn), hvis man er i besiddelse af et gyldigt jagttegn.

Generelt

Kunden skal altid huske at læse bureauets generelle informationer vedr. det enkelte rejsemål, hvor der findes mange relevante informationer for den enkelte destination.

Import af trofæer

Der findes en del dyr, som er omfattet af Washington-konventionens liste over truede dyrearter. Disse dyrearter kræver importtilladelse fra myndighederne i kundens hjemland. Det er kundens eget ansvar at fremskaffe denne tilladelse. Check www.cites.org for nærmeste kontor.

Kontakt via nødtelefon

Bureauet træffes 24 timer i døgnet i tilfælde af en nødsituation - nummeret udleveres sammen med afrejsepapirerne. Normal åbningstid er mandag til torsdag kl. 9.00-17.00 og kl. 9.00-15.00 fredag, hvor vi kan træffes på tlf. (+45) 62 20 25 40.

Kreditkort

Betaling med Dankort er gebyrfrit.

Ved online betaling kan der betales med forskellige kredit korttyper – dog mod mindre gebyrer.

Overdragelse af rejsen

Såfremt kunden ønsker at overdrage den købte rejse til en anden, er det muligt mod et ændringsgebyr på min. kr. 500. Ændringen er dog betinget af, at der er mulighed for at ombooke evt. fly, jagtområde etc.. Det kræver dog, at bureauet er informeret, og at det sker min. 30 dage før afrejse, så nødvendige ændringer kan klares. Både køber og den person, der overtager rejsen hæfter nu for evt. restbeløb og ekstra omkostninger forbundet med overdragelsen.

Priser

Priserne er nævnt i danske kroner, hvor der ikke er angivet andet. Ved pakkepriser, hvor flypriser indgår, er disse flypriser baseret på laveste økonomiklasse pris. Der tages forhold for ledige pladser på denne prisklasse.

Prisregulering

I tilfælde af prisændringer på flybilletter, skatter, afgifter, olietillæg m.m. forbeholder bureauet sig ret til at ændre priserne frem til afrejsen. Prisændringerne kan også være forårsaget af kursudsving. Er der f.eks. købt et arrangement til kr. 20.000, som er baseret på US$ kursen pr. 1/11 2016, hvor kursen var 675 og kursen er steget til 700 på indbetalingsdagen, vil der komme en prisstigning på ca. 3,7% på den del af rejsen, som afregnes i US$. I dette tilfælde kunne det være kr. 15.000, der skulle betales videre. Kursreguleringen vil da være 3,7% af kr. 15.000 = kr. 555.

Reklamation

Hvis man mod forventning oplever mangler på sin rejse, har man pligt til hurtigst muligt at informere bureauet om dem. Det skal man gøre, så bureauet har mulighed for at rette op på dem. Man skal reklamere til bureauets repræsentanter på stedet, der leverer den ydelse, som er mangelfuld. Hvis repræsentanten ikke løser problemet, skal man straks kontakte bureauet på nødtelefon +45 30262540 (send ikke sms’er) eller på hovednummeret +45 62202540. Såfremt man ikke overholder disse retningslinjer, kan man  miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26.

Kørsel

I de arrangementer, hvor man kommer frem til rejsemålet i egen bil eller udlejningsbil, må man generelt regne med at benytte denne under jagten i det omfang, der måtte være behov for det. Kørsel i egen bil eller udlejningsbil i jagtområdet er på eget ansvar. Benyttes jagtudlejers køretøj, må man være forberedt på at betale ekstra for kørsel. Eneste undtagelse er de rejser, hvor det tydeligt fremgår, at kørsel er inkluderet i prisen.

Vaccination

Bureauet råder til, at man kontakter egen læge i god tid før afrejse for at sikre sig den korrekte rådgivning. Se også bureauets generelle informationer for den aktuelle destination.

Våben og ammunition

Rejses der med våben og ammunition, er der nogle enkelte forholdsregler. Bureauet vil informere om, hvordan man rejser med våben og ammunition, samt sørge for importtilladelser og anmeldelse af våben til flyselskaberne. Som med al anden bagage er der en risiko for, at våbenkufferten er forsinket eller bortkommet. Skulle dette ske, giver det ikke kunden ret til at annullere jagten eller at få afslag i prisen, såfremt bureauet inden 2 døgn kan fremskaffe et erstatningsvåben. Ønsker kunden ikke at rejse med våben, kan der som oftest lejes et våben i jagtområdet mod et mindre gebyr.

Ændring i arrangement før og efter rejsens påbegyndelse

Såfremt en rejse af bureauet ændres eller annulleres, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Kunden skal i rimelig tid ligeledes informere bureauet om evt. krav i forbindelse med ændringen eller annulleringen. Sker dette ikke, bortfalder retten til at gøre krav gældende. Der kan dog ikke gøres krav gældende, hvis bureauet allerede ved booking har taget forbehold for evt. ændringer i forbindelse med et specifikt arrangement, eller hvis ændringen er forårsaget af en uvedkommende tredjemand, og hvis bureauet ikke kunne have forudset og afbødet det ved bookingen af rejsen.

Ønsker kunden selv før afrejse at ændre rejsen, opkræves der minimum et ændringsgebyr på kr. 500 pr. ændring pr. person. Ikke alle arrangementer kan ændres. Hvis et arrangement afkortes vil det som udgangspunkt ikke resultere i en reducering i prisen.

Hjemsendelse af trofæer

Bureauet tilbyder at hjælpe med hjemsendelse af trofæer fra nogle destinationer. Hvis man ikke ønsker at gøre brug af bureauets hjemsendelse, er det kundens eget ansvar at få trofæerne hjem fra det pågældende jagtland. Bureauet råder deres jægere til at tegne en forsikring, som dækker trofæerne ved en evt. ulykke. Denne forsikring kan tegnes hos den valgte speditør.

Trykfejl

Der tages forbehold for trykfejl.

Testjagt

Vi vil for god ordens skyld sammenfatte, hvad en testjagt egentlig er: Testjagter arrangerer vi til nye revirer, som vi tror på, men hvor vi mangler at afprøve det i praksis. Testjagter er altid billigere end de samme jagter senere.

Jagterne og hele arrangementet er helt uden nogen garanti for kvalitet - det er jo netop det, der skal afprøves. En jagtleder, som modtager en testgruppe, ved, at han er til “eksamen”, og at fremtidige jægere fra LIMPOPO/DIANA afhænger af testgruppens oplevelser. Derfor forløber de fleste førstegangsjagter som regel vældig godt, - men som sagt “take it - or leave it”.

I enkelte og meget sjældne tilfælde kan det forekomme at vi på grund af forskellige faktorer også med kort varsel må aflyse eller udsætte en planlagt testrejse. Ved en evt. Aflysning vil man naturligvis få refunderet det indbetalte beløb, men derudover kan der ikke rejses erstatningskrav. Vi modtager ingen reklamationer vedr. jagtarrangementet. Vi håber selvfølgelig, at hver testjæger afgiver en rapport til LIMPOPO/DIANA ved hjemkomst.

Auktionen

Disse handelsbetingelser for rejseauktionen gælder i tillæg til vore almindelige handelsbetingelser, som kan ses her (klik).

Rejsens pris

På auktionen er rejsens pris det højest budte beløb + gældende hammerslagsgebyr. Limpopo Travel A/S beregner sig ikke procentuelt salær på budsummen på en rejse.

Betaling

Rejser købt på vor auktion skal betales senest 24 timer efter auktionens afslutning. Betalingen kan foregå ved hjælp af netbetaling, bank, kreditkort, betalingskort eller kontant på vor adresse. Betales rejsen ikke rettidigt er Limpopo Travel berettiget til at annullere købet og sælge rejsen til anden side. Køber har ingen ejendomsret over rejser, førend disse er fuldt ud betalt inklusive eventuelt påløbne omkostninger.

Ingen fortrydelsesret

Køber har ikke – som ved handel på netauktioner der handler med f.eks. antikviteter - fortrydelsesret ved køb af rejser (Se ”Lov om visse forbrugeraftaler" § 17, stk. 2, nr. 1) Det indebærer at køb er bindende.

Bud

Afgivne bud er bindende og kan ikke trækkes tilbage. Bud på auktionen er synlige, men den, der afgiver budet, fremstår kun med sit brugernavn og er dermed anonym i forhold til andre brugere. Bud, der afgives i de sidste minutter, fører automatisk til forlængelse af auktionen, således at alle interesserede får lejlighed til at byde færdig.

Rejsebeskrivelser

Limpopo Travel vurderer og beskriver rejserne efter bedste evne. Rejserne præsenteres med vurderinger og mindstepriser, hvis en sådan er fastsat. Eventuelle mindstepriser er altid synlige. Limpopo Travel indestår for beskrivelserne og skulle det efter en auktion vise sig, at beskrivelsen har været behæftet med væsentlige fejl, er køber berettiget til at annullere købet. Køber vil i så tilfælde få refunderet budsummen. Det er købers eget ansvar at tilse, at alle personlige tilladelser, der måtte være nødvendige for at gennemføre en rejse (såsom f.eks. dansk jagttegn eller våbentilladelser) er på plads, når rejsen afvikles.

Tekniske forbehold

Limpopo Travel forbeholder sig retten til at aflyse, forlænge eller omgøre en auktion, hvis udefrakommende misbrug, tekniske fejl eller andre forhold, der efter vor vurdering nødvendiggør dette, forekommer. På samme grundlag kan en handel i vor online shop annulleres. Limpopo Travel påtager sig intet ansvar for fejl og forsinkelser, der kan tilskrives kundens internet-opkobling, computer eller software.

Fortrolighed

Kunders personlige oplysninger håndteres strengt fortroligt og udleveres ikke til andre.

Tvist

Eventuel tvist afgøres efter dansk ret ved Svendborg Byret eller Vestre Landsret som værneting.

Ændringer og tillæg til disse handelsbetingelser forbeholdes.

Webshop

Personlige oplysninger

Ingen personlige oplysninger der registreres på LImpopo Webshop bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Limpopo Webshop. I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Vi benytter disse cookies til at genkende dig og for eksempel huske, hvilke varer der er i indkøbsvognen når du handler online hos Limpopo Webshop.Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg . Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år, jf. bogføringsloven. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos Limpopo Travel på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. IP adressen opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til en eventuel politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Man kan desuden valgfrit få sin emailadresse optaget på en mailingliste hos Limpopo Travel, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra Limpopo Webshop. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker. Som registreret hos Limpoo Webshop har du efter persondataloven altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig. Det får du ved at kontakte Limpopo Webshop. På baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning i det omfang, det ønskes. Den dataansvarlige kan kontaktes via email på info@limpopo.dk.

Betaling

Limpopo Webshop modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Limpopo Webshop krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Levering

Limpopo Webshop sørger for levering med Post Danmark (med mindre andet angives) til modtager på den dato der er ønsket i bestillingen. Rettidig levering forudsætter dog at Post Danmark overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos Post Danmark, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato.

Post Danmarks kvalitetsmål omkring leveringssikkerhed er minimum 97% for brevpakker og minimum 99% for pakkepost. Bemærk dog at disse procentsatser er gennemsnitlige, og kan dække over store lokale og tidsbegrænsede variationer.
Limpopo Webshop kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Post Danmark. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender Limpopo Webshop naturligvis en ny leverance uden beregning.

Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af Post Danmarks målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse område i nogle tilfælde kan vare 2 dage.Limpopo Webshop tager altid udgangspunkt i dag-til-dag levering. Som afsender kan du evt. vælge leveringsdatoen en dag tidligere for at kompensere for dette.

Der leveres ikke til Færøerne, Grønland og udlandet.

Reklamationsret

Limpopo Webshop yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven omfattende mangler, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles Limpopo Webshop indenfor rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget. I forbindelse med reklamationssager afholder Limpopo Webshop returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Reklamation og varereturnering

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Limpopo Travel A/S
Faaborgvej 240
5700 Svendborg
Tlf. +45 6220 2540
Email: info@limpopo.dk

Varereturnering foregår også til denne adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Limpopo Webshop har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages eller fra den dag du modtager ordrebekræftelsen, hvis du modtager denne efter varerne. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den. Fortrydelse kan også ske ved at nægte modtagelse af varen eller ved at aflevere varen personligt i Limpopo Webshop.
Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. For praktiske detaljer - se punktet "Reklamation og varereturnering".

Tilbud på jagtrejser

Gør som 1000-vis af andre jægere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv blandt de første til at få rejsetilbud og nyheder direkte i indbakken

  • Modtag eksklusive tilbud på jagtrejser
  • Få spændende information om jagtrejser
  • Bliv gjort opmærksom på særlige afbudsrejser